1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Šiose Prekių pirkimo pardavimo elektroninėje parduotuvėje LITECHNIJA.LT taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytą reikšmę:
1.1.1. „Elektroninė parduotuvė“ reiškia elektroninę parduotuvę WWW.LITECHNIJA.LT, kurioje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, yra parduodamos Pardavėjo prekės.
1.1.2. „Pardavėjas“ reiškia UAB „LITECHNIJA“, juridinio asmens kodas 125442625, registruotos buveinės adresas Jaunystės g. 20, LT-02236, Vilnius, Lietuva, uždarąją akcinę bendrovę registruotą Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Pardavėjo PVM mokėtojo kodas LT254426219. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama Elektroninės parduotuvės skiltyje „Kontaktai“. 
1.1.3. „Paskyra“ reiškia Pirkėjo, kaip Elektroninės parduotuvės vartotojo, paskyrą, skirtą apsipirkti Elektroninėje parduotuvėje.
1.1.4. „Pirkėjas“ reiškia: 1) veiksnų fizinį asmenį, t. y. asmenį, sulaukusį pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametį nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinį asmenį.
1.1.5. „Sutartis“ reiškia tarp Pirkėjo ir Pardavėjo per Elektroninę parduotuvę sudaromą platinamų prekių nuotolinio pirkimo-pardavimo sutartį. 
1.1.6. „Taisyklės“ reiškia šias Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje LITECHNIJA.LT taisykles kurios yra taikomos kiekvienam Pirkėjo apsipirkimui Elektroninėje parduotuvėje ir kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai pirkimo-pardavimo sutarčiai.
1.1.7. „Užsakymas“ reiškia Pirkėjo pateikiamą Pardavėjui Elektroninėje parduotuvėje platinamų Prekių užsakymą.
1.1.8. „Vartotojas“ reiškia asmenį, pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas laikomą vartotoju, t. y. fizinį asmenį, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantį sudaryti ar sudarantį su Pardavėju Sutartį.
1.1.9. „Verslininkas“ reiškia fizinį asmenį arba juridinį asmenį ar kitą organizaciją, ar jų padalinį, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiančius sudaryti ar sudarančius su Pardavėju Sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo gali būti laikomas verslininku neatsižvelgiant į jo dalyvių teisinę formą. Verslininkas nėra laikomas Vartotoju ir jam netaikomi Vartotojų teises nustatantys teisės aktai.
 
2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šių Taisyklių sąlygos yra taikomos kiekvienai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaromai Sutarčiai. Prieš pateikdamas Užsakymą, Pirkėjas privalo susipažinti su Taisyklėmis ir privatumo politika (Taisyklių 3.1. punktas), įsitikinti, kad jų sąlygos jam yra suprantamos ir priimtinos bei tai patvirtinti Užsakymo pateikimo metu. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės, jei Pirkėjas, prieš pateikdamas Užsakymą, nesusipažino su Taisyklėmis ir privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta. 
2.2. Šių Taisyklių dalys Nr. 3 „Asmens duomenų tvarkymas“, Nr. 8 „Teisė atsisakyti Sutarties. Prekių grąžinimas“ ir Nr. 9 „Netinkamos kokybės prekių grąžinimas“ yra netaikomos Pirkėjui, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus nėra pripažįstamas Vartotoju. Santykiuose tarp Pirkėjo, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra pripažįstamas Verslininku ir Pardavėjo tokiam Pirkėjui netaikomų Taisyklių dalių apimtyje vadovaujamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytomis bendrosiomis pirkimo – pardavimo sutarčių nuostatomis bei kitomis komercinius santykius tarp verslininkų nustatančiomis teisės normomis. Nei viena šių Taisyklių nuostata neturi būti suprantama kaip suteikianti Pirkėjui, kuris yra Verslininkas, papildomų teisių, kurios savo esme yra suteikiamos tik Pirkėjui, kuris yra Vartotojas (nebent aiškiai priešingai būtų nurodyta šiose Taisyklėse).
2.3. Sutartys Elektroninėje parduotuvėje sudaromos elektronine forma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir 2021-02-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 90 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
2.4. Pirkėjas, pirkdamas Elektroninėje parduotuvėje ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su pirkimo taisyklėmis ir privatumo politika“, patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis ir privatumo politika susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Pirkėjui patvirtinus Taisykles, jos tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Tuo atveju, jei Pirkėjas su Taisyklėmis bei privatumo politika nesutinka, Užsakymo tęsti ir užsakyti prekių iš Elektroninės parduotuvės negalima ir Pardavėjas neprisiima Pirkėjo atžvilgiu jokių įsipareigojimų.
2.5. Pardavėjas, pateikdamas Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute), naudojasi Pardavėjo pateikta kontaktine informacija ir duomenimis. Už teisingų duomenų ir kontaktinės informacijos pateikimą Pardavėjui yra atsakingas pats Pirkėjas. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų ir kontaktinės informacijos klaidingumo ar netikslumo.
2.6. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, jas paskelbdamas Elektroninės parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visoms po paskelbimo naujai sudaromoms Sutartims.
 
3. Asmens duomenų tvarkymas
3.1. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
3.2. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis privatumo politika. Prieš pateikdamas Užsakymą elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo susipažinti su privatumo politika ir įsitikinti, kad visos privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos bei tai patvirtinti Užsakymo pateikimo metu kaip tai nurodyta Taisyklių 2.4 punkte.
 
4. Sutarties sudarymas
4.1. Esminė sąlyga Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarymui yra Pardavėjo Užsakymo patvirtinimas. Pirkėjas, Elektroninėje parduotuvėje išsirinkęs perkamą prekę, susipažįsta ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, suformuoja prekių krepšelį ir nurodo savo duomenis, kontaktinius duomenis bei prekės pristatymo adresą, o taip pat mokėjimo už prekę būdą. Gavęs Užsakymą, Pardavėjas Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/ar SMS žinute) informuoja Pirkėją apie Užsakymo gavimą ir Užsakymui suteiktą numerį. Toks pranešimas dar nėra laikomas Užsakymo patvirtinimu. Gavęs Užsakymą, Pardavėjas patikrina ar bus galima pateikti užsakytą prekę Užsakyme nurodytomis sąlygomis ir tik gavęs patvirtinimą iš tiekėjo, kad užsakytą prekę bus galima pateikti išsiunčia Pirkėjui (Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/ar SMS žinute)) pranešimą su Užsakymo patvirtinimu. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pardavėjas patvirtina Užsakymą. Pardavėjui nepatvirtinus Užsakymo, Sutartis laikoma nesudaryta. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo Pardavėjo pranešimo dienos.
 
5. Prekės. Prekių kaina
5.1. Elektroninėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai skirti tik iliustraciniams tikslams. Pardavėjo parduodamos prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių.
5.2. Visas prekes, pateikiamas Elektroninėje parduotuvėje, galima įsigyti, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip. Tuo atveju, jeigu Pardavėjui patvirtinus Užsakymą paaiškėja, kad Pardavėjas dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių neturi galimybės parduoti Prekę (pvz. dėl to kad prekės nebus galima pateikti per nurodytus terminas dėl jos nebuvimo Pardavėjo sandėlyje; prekė nebėra tiekėjo parduodama ar atsiranda kitų tiekimo sutrikimų; dėl klaidos, susijusios su Elektroninėje parduotuvėje Užsakymo metu pateikta kaina, iš esmės pasikeičia rinkos situacija (pvz., staigiai ir reikšmingai pakyla prekės rinkos kaina, sumažėja pasiūla ir pan.)), Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas, o sudaryta Sutartis laikoma vienašališkai nutraukta nemokant jokių kompensacijų Pirkėjui už tokį Sutarties nutraukimą. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 3 darbo dienas nuo atitinkamo Pardavėjo pranešimo dienos.
5.3. Tuo atveju, jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas gali jam pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma panašesnę prekę, apie tai nedelsiant informuojant Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute). Jeigu keičiant prekes naujai pasiūlyta prekė yra brangesnė už prieš tai užsakytą, susidariusį skirtumą apmoka Pirkėjas. Jei naujai pasiūlyta prekės yra pigesnė už prieš tai užsakytą, susidariusį skirtumą Pardavėjas grąžina Pirkėjui. Pirkėjui nesutikus, kad konkreti prekė būtų pakeičiama panašia ar analogiška preke, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui jo sumokėtus pinigus (jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas) per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo atsisakymo dienos ir tokiu atveju laikoma, jog Užsakymas yra atšauktas ir Sutartis nutraukta.
5.4. Prekių kainos gali keistis, tačiau tokie pasikeitimai neturės įtakos jau sudarytoms Sutartims. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, gali keistis tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Pardavėjui nustačius, kad prekės kaina yra klaidinga, jis nedelsiant apie tai elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) informuoja Pirkėją ir suteikia galimybę atšaukti Užsakymą arba pakartotinai patvirtinti Užsakymą už naujai Pardavėjo nustatytą kainą. Pirkėjui pakartotinai nepatvirtinus Užsakymo už naujai Pardavėjo nustatytą kainą, Pardavėjas turi teisę atšaukti Užsakymą ir nutraukti Sutartį. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 3 darbo dienas nuo Pardavėjo pranešimo apie naujai nustatytą kainą dienos.
5.5. Tuo atveju, jei patvirtinus Užsakymą, kur Pirkėjas už Prekę nėra pilnai atsiskaitęs, Prekės tiekėjas pareikalauja išankstinio pilno Prekės kainos apmokėjimo, Pardavėjas nedelsiant informuoja apie tai Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute) ir tokios Prekės užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai gaunamas Pirkėjo atliktas išankstinis apmokėjimas. Jei Pirkėjas atsisako atlikti prašomą išankstinį Prekės apmokėjimą, tuomet tokios Prekės užsakymo vykdymas yra automatiškai nutraukiamas, o sudaryta Sutartis laikoma vienašališkai nutraukta nemokant jokių kompensacijų Pirkėjui už tokį Sutarties nutraukimą.
 
6. Prekių pristatymas
6.1. Informacija apie prekių siuntimo ir pristatymo terminus yra orientacinio pobūdžio ir nėra laikoma Pardavėjui privalomais ar Pirkėjui garantuojamais Prekių siuntimo ir pristatymo terminais.
6.2. Užsakydamas prekes, Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pristatymo Pirkėjui būdų, nurodytų Elektroninėje parduotuvėje.
6.3. Jei Pirkėjas Užsakymo metu pasirenka Venipak kurjerių teikiamą prekių pristatymo į namus paslaugą:
6.3.1. Pirkėjas nurodo tikslią prekių pristatymo vietą;
6.3.2. Kurjeriui pristačius prekes, Pirkėjas pateikia galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę). Jeigu prekę atsiims kitas asmuo, Pirkėjas nurodo jo vardą ir pavardę Užsakymo metu. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima, nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;
6.3.3. Kurjeriui pristačius prekes, Pirkėjas patikrina, ar siunta neturi išoriškai matomų pažeidimų ar kitų trūkumų, ir tik tuomet pasirašo kurjerio pateiktą formą;
6.3.4. Tuo atveju, jei prekės sveria daugiau nei 30 kg, Pirkėjas pats pasirūpina jų nešimu nuo kurjerio automobilio iki Pardavėjo pristatymo vietos arba užsisako papildomą užsakytų prekių užnešimo/įnešimo į namus paslaugą;
6.3.5. Į prekių pristatymo į namus paslaugos mokestį nėra įskaičiuotas užsakytų prekių užnešimas/įnešimas į pastatą – šią paslaugą pirkėjas gali užsisakyti papildomai. Šią papildomą paslaugą gali užsisakyti Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Telšių ir Utenos gyventojai. Paslauga teikiama iki 15:00 val. prekėms iki 80 kg;
6.3.6. Maksimali suma atsiskaitant grynaisiais – iki 999,99 Eur;
6.3.7. Tuo atveju, jei Pirkėjas negali atsiimti prekės numatytą dieną ir numatytu laiku ar Užsakyme nurodytu adresu, jis turi galimybę pakeisti pristatymo datą ir laiką arba nukreipti siuntą į „Venipak Pickup“ paštomatą, naudodamasis SMS pranešime pateikta specialia internetine nuoroda. Pirkėjas taip pat turi galimybę susisiekti su Elektroninės parduotuvės klientų aptarnavimo vadybininkais, kurie, Pirkėjo prašymu, atliks analogiškus veiksmus. 
6.4. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai LITECHNIJA.LT prekių išdavimo punkte. Jei Pirkėjas Užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą:
6.4.1. Užsakytas prekes Pirkėjas atsiima ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis (skambučiu ir/arba SMS žinute), kad prekes galima atsiimti. Neatsiėmus užsakytų prekių per aukščiau nurodytą terminą, užsakymas anuliuojamas, jei buvo atliktas išankstinis mokėjimas, pinigai grąžinami Pirkėjui atgal į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, per 3 darbo dienas.
6.4.2. Pirkėjas, atvykęs į LITECHNIJA.LT prekių išdavimo punktą, nurodo užsakymo ID numerį;
6.4.3. Tuo atveju, jei Užsakymas apmokėtas iš anksto, Pirkėjas su savimi turi ir Pardavėjui pateikia galiojantį asmens tapatybės dokumentą (pasą, vairuotojo pažymėjimą arba asmens tapatybės kortelę).
6.6. Nuosavybės teisė į prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai kurjeris perduoda prekes Pirkėjui arba jo nurodytam asmeniui. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui arba jo nurodytam asmeniui. Jeigu prekės vežėją pasirinko pats Pirkėjas, o Pardavėjas nesiūlė tokios pristatymo galimybės, šioje dalyje nurodyta rizika pereina Pirkėjui, kai prekė perduodama Pirkėjo pasirinktam vežėjui.
6.7. Prekės atsiėmimo momentu Pirkėjas patikrina įsigyjamos prekės pakuotės būklę, turinį, prekių kiekį, dydį, asortimentą). Nepatikrinus prekės jos atsiėmimo metu, Pardavėjas turi teisę vėlesnių pretenzijų dėl prekės netenkinti, jei prekės pažeidimai, dėl kurių Pardavėjas reiškia pretenziją, tiek akivaizdūs, jog galėjo būti nesudėtingai pastebėti patikrinant prekę jos priėmimo metu. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas turi teisę siuntos nepriimti ir užpildyti kurjerių pateikiamą aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus.
6.8. Tuo atveju, jeigu prekės priėmimo metu prekės pakuotė buvo nepažeista, tačiau ją atidarius Pirkėjas pastebi prekės išorinius pažeidimus (pavyzdžiui, dužęs, skilęs ekranas arba korpusas), trūksta komplektacijoje nurodytų dalių (pavyzdžiui, smulkintuvo peiliukų, nešiojamojo kompiuterio kroviklio ir pan.), Pirkėjas (Vartotojas) turi teisę atsisakyti Sutarties šių Taisyklių 8 dalyje nustatyta tvarka ir terminais arba pateikti Pardavėjui reikalavimus nurodytus Taisyklių 9 dalyje atitinkamoje Taisyklių dalyje nustatyta tvarka ir terminais. 
 
7. Apmokėjimas
7.1. Už Prekes Pirkėjas gali atsiskaityti:
7.1.1. LITECHNIJA.LT prekių išdavimo punkte grynaisiais pinigais didžiausia leistina atsiskaitymo suma 5000 eur. (pagal priimtą Atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimo įstatymą) arba banko kortele limitas neribojamas;
7.1.2. internetinės bankininkystės sistema (EveryPay);
7.1.3. pasinaudojus lizingo paslaugomis(SB Lizingas);
7.1.4. Lietuvos bankų išduota kreditine kortele internete;
7.1.5. bankiniu pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodomą Pirkėjui siunčiamoje išankstinėje PVM sąskaitoje faktūroje;
7.1.6. grynaisiais pinigais iki 999,99 eur. arba kreditine kortele prekių gavimo per kurjerius metu.
7.2. Tuo atveju, jei Pirkėjas pasirenka apmokėjimą bankiniu pavedimu, Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą po to, kai Pirkėjas apmoka už prekes ir jų pristatymą ir pinigai gaunami į Pardavėjo banko sąskaitą.
 
8. Teisė atsisakyti Sutarties. Prekių grąžinimas
8.1. Pirkėjas (Vartotojas), nenurodydamas jokios priežasties, turi teisę atsisakyti sudarytos Sutarties per 14 kalendorinių dienų šį terminą skaičiuojant nuo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 3 dalyje nurodyto momento. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
8.2. Apie Sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas tinkamai užpildytą pavyzdinę sutarties atsisakymo formą (ją galima rasti Elektroninės parduotuvės skiltyje „Prekės grąžinimas“, pirmos dalies, pavadinimu „Noriu grąžinti prekę“, turinyje) arba pateikdamas aiškų ir nedviprasmišką pareiškimą, kuriame išdėstytas Pirkėjo sprendimas atsisakyti Sutarties. Tinkamai ir pilnai užpildyta ir pasirašyta pavyzdinė sutarties atsisakymo forma arba Pirkėjo pareiškimas turi būti siunčiami paštu, adresu: UAB „LITECHNIJA“, Jaunystės g. 20, LT-02236, Vilnius, Lietuva, arba siunčiami elektroniniu paštu toliau nurodytu elektroninio pašto adresu: info@LITECHNIJA.LT. Kartu su pareiškimu dėl Sutarties atsisakymo Pirkėjas turi pateikti prekės įsigijimo PVM sąskaitą faktūrą arba, jei PVM sąskaita faktūra nebuvo išduota, kasos čekį, išduotą atsiskaitant LITECHNIJA.LT prekių išdavimo punkte. 
8.3. Pirkėjas nedelsiant, ir nepraleidžiant 14 kalendorinių dienų termino, išsiunčia prekes Pardavėjo adresu: Jaunystės g. 20, LT-02236, Vilnius, Lietuva arba perduoda jas Pardavėjui aukščiau nurodytu adresu darbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00 val. Terminas laikomas nepraleistu, jei Pirkėjas išsiunčia prekes prieš pasibaigiant 14 kalendorinių dienų terminui.
8.4. Pirkėjui atsisakius sudarytos Sutarties, Pardavėjas grąžina jam visas už prekę sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, patirtas Pirkėjui pasirinkus ne Pardavėjo siūlytą pigiausią prekės standartinio pristatymo būdą), per 14 kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjui buvo perduotas Pirkėjo pranešimas, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, per 14 kalendorinių dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Sumokėtų pinigų grąžinimas atliekamas tokiu pačiu mokėjimo būdu, kuriuo Pirkėjas apmokėjo už užsakytą prekę, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip. 
8.5. Pirkėjas padengia kokybiškų prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas.
8.6. Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Grąžinama prekė turi būti kokybiška, nepraradusi prekinės išvaizdos (su nepažeistomis apsauginėmis plėvelėmis, autentiškomis etiketėmis), nenaudota. Grąžinama prekė iki grąžinimo turi būti laikoma saugiai, grąžinama originalioje pakuotėje, su visomis komplekto dalimis. Kartu turi būti grąžinamos ir kartu su Preke gautos dovanos.
 
9. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas
9.1. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose, 2021-02-10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 90 patvirtintose „Mažmeninės prekybos taisyklėse“, nustatytais atvejais, tvarka ir sąlygomis.
9.2. Pardavėjas atsako už daikto trūkumus, kurie išaiškėja per 2 metus nuo daikto perdavimo Pirkėjui.
9.3. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.
9.4. Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per garantinį terminą iš Pardavėjo reikalauti:
9.4.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.4.2. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke;
9.4.3. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
9.4.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties.
9.5. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Taisyklių 9.4 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę. Jei Pirkėjui pasirinkus 9.4 punkte numatytą savo teisių gynimo būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas gali pasiūlyti alternatyvų Taisyklių 9.4 punkte numatytą būdą.
9.6. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas ir prekių pakeitimo metu galiojančias prekių kainas.
9.7. Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtą už netinkamos kokybės daiktą kainą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo daikto grąžinimo dienos. Netinkamos kokybės daikto grąžinimo išlaidos tenka Pardavėjui.
9.8. Pirkėjas, norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekes, pateikia laisvos formos prašymą Pardavėjui, kuriame nurodoma grąžinimo priežastis (prekės kokybės trūkumas), ir vieną iš Taisyklių 9.4 punkte nurodytų reikalavimų. Prie prašymo pridedamas prekės įsigijimą patvirtinantis dokumentas ir garantijos dokumentas (jei jis buvo išduotas).
 
10. Kitos nuostatos
10.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, jų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 
10.2. Šios Taisyklės niekaip neriboja ir jokiais atvejais negali būti suprantamos kaip ribojančios Pirkėjo (Vartotojo) teises, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
10.3. Jei kuri nors šių Taisyklių nuostatų yra teismo pripažįstama neteisėta, negaliojančia arba neįgyvendinama, kitos šių Taisyklių nuostatos lieka galioti ir veikti visa apimtimi. Bet kuri šių Taisyklių nuostata, pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama tik iš dalies ar tam tikra apimtimi, liks galioti ta apimtimi, kuria ji nebuvo pripažinta neteisėta, negaliojančia ar neįgyvendinama.
10.4. Visi ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantis iš šių Taisyklių ar susiję su šiomis Taisyklėmis, galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 
10.5. Visi ginčai, kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sprendžiami derybų būdu. Pirkėjų pretenzijos apsvarstomos ir Pardavėjo atsakymai pateikiami per 14 kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Tuo atveju, jei Pardavėjas atsisako tenkinti Pirkėjo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus pripažįstamu Vartotoju, reikalavimus, toks Pirkėjas gali naudoti kitus ginčo sprendimo būdus, nurodytus Taisyklių 10.6 punkte. Tuo atveju, jei Pardavėjas atsisako tenkinti Pirkėjo, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus pripažįstamu Verslininku, reikalavimus, visi ginčai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pardavėjo registruotos buveinės vietą. 
10.6. Prašymus ar skundus dėl Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės Pirkėjas (Vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. +370 5 2626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse)) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/

Prekė įtraukta į palyginimų sąrašą

Toliau tęsdami naršymą šioje svetainėje, Jūs sutinkate su mūsų svetainėje taikoma privatumo politika